Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Sklepu Internetowego www.sklep.enexon.pl prowadzonego przez spółkę ENEXON Sp. z o.o.

 

 1. Niniejsze Warunki Ogólne Sprzedaży obowiązują dla każdej transakcji sprzedaży realizowanej poprzez Sklep Internetowy spółki ENEXON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na rzecz Klienta, o ile Strony wyraźnie i pisemnie nie ustaliły przed daną transakcją innych warunków współpracy. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Definicje:
 • Sprzedawca - ENEXON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-248 Poznań), przy ulicy Jana Czochralskiego 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000418669, NIP 782-00-32-899, REGON 630164320, kapitał zakładowy 41.270.000,00 PLN;
 • Klient - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego; który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;
 • Strony - łączne oznaczenie Sprzedawcy i Klienta;
 • OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu Internetowego ENEXON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
 • Umowa Sprzedaży - umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, do której znajdują zastosowanie niniejsze OWS;
 • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Podstawę realizacji zamówienia (zawarcia Umowy Sprzedaży) stanowi zamówienie Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym przyjęte i potwierdzone przez Sprzedawcę.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest ceną netto i podana jest w złotych polskich. Do cen netto Sprzedawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
 3. Sprzedawca może uzależnić dostarczenie towaru od dokonania przedpłaty lub udzielenia stosownego zabezpieczenia zapłaty, jeżeli pojawią się okoliczności wskazujące, że Klient nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązania zapłaty. Sprzedawca jest też uprawniony do odmowy realizacji zamówienia jeżeli Klient zalega z zapłatą wymagalnych faktur lub jeżeli posiadany przez Klienta w momencie realizacji zamówienia limit kredytowy u Sprzedawcy jest zbyt niski. W takich przypadkach Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o odmowie realizacji zamówienia i wyznaczyć Klientowi termin na dokonanie przedpłaty lub udzielenie stosownego zabezpieczenia. Bezskuteczny upływ terminu oznacza anulowanie zamówienia.
 1. Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty, z chwilą odebrania Produktu przez Klienta, chyba że co innego wynika z treści oferty Sprzedawcy lub odrębnej umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. O ile Strony nie umówiły się inaczej na piśmie, termin płatności jest liczony od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę.
 2. Przyznanie limitu kredytu kupieckiego i odroczenie terminu płatności wymagają przedłożenia przez Klienta wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierającego adres zamieszkania (albo inny dokument potwierdzający jego adres) lub aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców (KRS), zaświadczenie o nadaniu NIP i numeru statystycznego REGON, dokumentów potwierdzających sytuację finansową Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających sytuację finansową Klienta oraz prawo do uzależnienia przyznania limitu kredytu kupieckiego od ustanowienia stosownego zabezpieczenia.
 3. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedawca jest uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczonych od dnia następującego po upływie terminu płatności, naliczania kosztów windykacyjnych za nieterminowe płatności oraz do wstrzymania realizacji zamówień Klienta.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy, w myśl art. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 118).
 5. Jeśli realizacja zamówienia jest uzależniona od określonego działania Klienta, termin realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu przedłużeniu o okres opóźnienia Klienta w wykonaniu swojego obowiązku.
 6. Złożenie podpisu przez Klienta lub przez osobę uprawnioną w jego imieniu do odbioru towaru na dokumencie potwierdzającym wydanie towaru bez uwag lub brak sporządzenia odrębnego protokołu reklamacyjnego przy wydaniu towaru oznacza sprawdzenie towaru przez Klienta oraz jego odbiór bez zastrzeżeń.
 7. Z chwilą odbioru przez Klienta (podpisanie dokumentu odbioru, WZ) Produktów będących przedmiotem Zamówienia)  przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 8. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Produkty w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.
 9. Produkt jest objęty gwarancją producenta lub importera towaru (zwanego dalej Gwarantem), o ile została ona udzielona przez Gwaranta, na warunkach określonych przez Gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za towar w całości lub w części.
 11. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w skutek zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron. W szczególności, za siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp.
 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich i  utraconych korzyści.
 13. Produkt zakupiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie podlega zwrotowi, chyba, że Sprzedawca wyrazi na to wyraźną zgodę. W takim przypadku Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami obsługi zwrotu.
 1. Klient jest uprawniony do dokonania zwrotu towaru za zgodą Sprzedawcy i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu i jego oryginalnego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Klienta.Zgłoszenie zwrotu opakowań jest możliwe wyłącznie poprzez platformę SOB (system odbioru bębnów) na stronie http://bebny.enexon.pl.
 2. Zgoda na zwrot Produktu nie wynikający z winy Sprzedawcy oznacza, że Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę korektę na zakupiony Produkt, z dodatkową pozycją zawierającą koszty obsługi zwrotu, w wysokości  30% wartości zwracanego Produktu, Klient dostarczy Produkt na wskazany przez Sprzedawcę adres na własny koszt i ryzyko.
 3. Opakowania rotacyjne (bębny kablowe, szpule do przewodów emaliowanych, palety) są sprzedawane Klientowi. Opakowanie jest sprzedawane Klientowi w momencie sprzedaży Produktu znajdującego się na tym opakowaniu.
 4. Klient ma prawo zwrócić zafakturowane opakowanie na następujących warunkach:
 • zwrot w terminie do 180 dni od daty wydania opakowania – Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę VAT korygującą na pełną wartość opakowania. Podstawą do wystawienia faktury VAT korygującej jest przedstawienie przez Klienta potwierdzonego przez Sprzedawcę lub właściwy magazyn producenta odbiór opakowania;
 • zwroty opakowań w terminie powyżej 180 dni nie będą przyjmowane;
 1. Zwrot opakowań może nastąpić wyłącznie do Magazynu Centralnego w Koninku k. Poznania (W.EG Polska Sp. z o.o., ul. Składowa 4, 62-023 Koninko). Koszty zwrotu opakowań ponosi Klient.
 2. Sprzedawca będzie przyjmował opakowania nieuszkodzone w oparciu o prowadzoną ewidencję numerów opakowań (opakowania faktycznie wydane Klientowi). Numery wydanych opakowań znajdują się także na fakturach wystawionych przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami na tle stosowania postanowień niniejszych OWS, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Pełną wersję dokumentu znajdziesz pod linkiem.