Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Sklepu Internetowego www.sklep.enexon.pl prowadzonego przez spółkę ENEXON Sp. z o.o.

 

 1. Niniejsze Warunki Ogólne Sprzedaży obowiązują dla każdej transakcji sprzedaży realizowanej poprzez Sklep Internetowy spółki ENEXON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na rzecz Klienta, o ile Strony wyraźnie i pisemnie nie ustaliły przed daną transakcją innych warunków współpracy. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Definicje:
 • Sprzedawca - ENEXON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-248 Poznań), przy ulicy Jana Czochralskiego 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000418669, NIP 782-00-32-899, REGON 630164320, kapitał zakładowy 41.270.000,00 PLN;
 • Klient - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego; który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;
 • Strony - łączne oznaczenie Sprzedawcy i Klienta;
 • OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu Internetowego ENEXON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
 • Umowa Sprzedaży - umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, do której znajdują zastosowanie niniejsze OWS;
 • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Podstawę realizacji zamówienia (zawarcia Umowy Sprzedaży) stanowi zamówienie Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym przyjęte i potwierdzone przez Sprzedawcę.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest ceną netto i podana jest w złotych polskich. Do cen netto Sprzedawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
 3. Sprzedawca może uzależnić dostarczenie towaru od dokonania przedpłaty lub udzielenia stosownego zabezpieczenia zapłaty, jeżeli pojawią się okoliczności wskazujące, że Klient nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązania zapłaty. Sprzedawca jest też uprawniony do odmowy realizacji zamówienia jeżeli Klient zalega z zapłatą wymagalnych faktur lub jeżeli posiadany przez Klienta w momencie realizacji zamówienia limit kredytowy u Sprzedawcy jest zbyt niski. W takich przypadkach Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o odmowie realizacji zamówienia i wyznaczyć Klientowi termin na dokonanie przedpłaty lub udzielenie stosownego zabezpieczenia. Bez