Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.enexon.pl

prowadzonego przez spółkę ENEXON Sp. z o.o.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.enexon.pl

 

 1.  Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.enexon.pl prowadzony jest przez spółkę ENEXON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu adres siedziby: ul. Jana Czochralskiego 11, 61-248 Poznań; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418669; kapitał zakładowy w wysokości: 41.270.000,00zł; REGON: 630164320, NIP: 7820032899; adres poczty elektronicznej: [email protected],  numer telefonu kontaktowego: +48 61 64 64 399.

1.2. Definicje:

 • 1.2.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 1.2.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie wniosku o utworzenie Konta.
 • 1.2.3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • 1.2.4. Klient/Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego; który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub korzysta z Usług elektronicznych;
 • 1.2.5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.).
 • 1.2.6. Konto –Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę lub jego przedstawicieli w ramach Subkont oraz informacje o złożonych przez niego oraz jego przedstawicieli Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • 1.2.7. Subkonto - Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez upoważnionego przedstawiciela Usługobiorcy (pracownika, współpracownika) oraz informacje o złożonych przez tego przedstawiciela Zamówieniach w Sklepie Internetowym,
 • 1.2.8. Newsletter – Usługa elektroniczna, usługa  świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje handlowe, w tym w szczególności informacje o Produktach, nowościach i promocjach.
 • 1.2.9. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 1.2.10. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 • 1.2.11. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym:www.sklep.enexon.pl
 • 1.2.12. Sprzedawca/Usługodawca – spółka ENEXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu adres siedziby: ul. Jana Czochralskiego 11, 61-248 Poznań; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418669; kapitał zakładowy w wysokości: 41.270.000,00 zł; REGON: 630164320, NIP: 7820032899;
 • 1.2.13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 1.2.14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 1.2.15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

 1. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

2.1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 • 2.2.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) wyrażeniu zgody na treść niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Sprzedaży  oraz Polityki Prywatności  (3) zatwierdzeniu pola „Zarejestruj konto” (4) akceptacji Klienta przez Sprzedawcę. Po akceptacji Klienta przez Sprzedawcę, Klient otrzyma na podany adres mailowy link do ustalenia hasła. Loginem do Konta jest wskazany przez Klienta adres e-mail.
  • 2.2.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]  lub też pisemnie na adres: Enexon Sp. z o.o., ul. Jana Czochralskiego 11, 61-248 Poznań.
  • 2.2.1.2. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: pełna nazwa firmy, adres (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość), numer NIP lub KRS, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego; Utworzyć Konto może wyłącznie osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta. Usługodawca zastrzega sobie możliwość żądania od Usługobiorcy przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej lub potwierdzających umocowanie do założenia Konta i zaciągania zobowiązań w imieniu Usługobiorcy przez osobę dokonującą rejestracji Konta.
  • 2.2.1.3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła oraz utworzenie Subkonta osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien stosować się do następujących zasad:
 • Nie ujawniać Loginu i Hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta,
 • Wprowadzać Login oraz Hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,
 • Nie zapisywać Hasła,
 • Zmieniać Hasło w regularnych odstępach czasu.
  • 2.2.1.4. Usługobiorca ma możliwość tworzenia w ramach Konta Subkont dedykowanych dla jego przedstawicieli (pracowników, współpracowników) umocowanych do składania Zamówień w imieniu Usługobiorcy. Utworzenie Subkonta następuje poprzez dodanie danych osobowych przedstawiciela, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i numeru telefonu oraz złożeniu oświadczenia o ponoszeniu przez usługobiorcę wszelkiej odpowiedzialności, za działania przedstawiciela w ramach udostępnionych mu funkcjonalności Subkonta (pkt. 2.2.1.3. powyżej). Usługobiorca ma możliwość zamknięcia poszczególnych utworzonych przez siebie Subkont w dowolnym czasie, przy czym każdorazowo ma obowiązek zamknięcia Subkonta po zakończeniu współpracy ze swoim przedstawicielem.
 • 2.2.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) zatwierdzeniu pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). 
  • 2.2.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 • 2.2.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta – z chwilą złożenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  • 2.2.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]  lub też pisemnie na adres: Enexon Sp. z o.o., ul. Jana Czochralskiego 11, 61-248 Poznań.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • 2.3.1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • 2.3.2. dostęp do poczty elektronicznej;
 • 2.3.3. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, Safari Mobile dla iPada 2, iPada mini, iPada z wyświetlaczem Retina, Chrome na telefony (Android 4 lub nowszy);, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.5. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca  może zablokować Konto Usługobiorcy ze skutkiem natychmiastowym oraz rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

2.6. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 • 2.6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać: pisemnie na adres: Enexon Sp. z o.o., ul. Jana Czochralskiego 11, 61-248 Poznań; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
 • 2.6.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • 2.6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 1. Warunki zawierania umowy sprzedaży

3.1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty Produkt może się różnić od przedstawionego na zdjęciach zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu.

3.2.Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.3. Składając zamówienie Klient akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy obowiązujące na dzień złożenia zamówienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.2.2 Regulaminu.

3.5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest ceną netto i podana jest w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkiem VAT Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia lub przez Dział Obsługi Klienta po złożeniu zamówienia.

3.6. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień jest następująca:

 • 3.6.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.2.2 Regulaminu.
 • 3.6.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. W kolejnym mailu Sprzedawca informuje Klienta przyjęciu go do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi odrębnych wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę  wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji  zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz OWS na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji, o której mowa w pkt. 3.5.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 1. Sposoby i terminy płatności za produkt

4.1. Sprzedawca może udostępnić Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • 4.1.1. Płatność szybkim przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • 4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem specjalistycznego serwisu  – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej operatora płatności;
 • 4.1.3. Rozliczenia transakcji z odroczonym terminem płatności po uzyskaniu przez Klienta limitu kredytu kupieckiego. Limit kredytu kupieckiego będzie udzielany zgodnie z obowiązującą u Sprzedawcy Polityką przyznawania limitu kredytu kupieckiego;

Sprzedawca zastrzega, iż niektóre funkcje płatności okresowo mogą być niedostępne.

 

4.2. Termin płatności:

 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności szybkim przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą – płatność następuje natychmiast;
 • W przypadku wyboru przez Klienta rozliczenia z odroczonym terminem płatności w ramach przyznanego przez Sprzedawcę limitu kredytu kupieckiego, w terminie płatności udzielonym Klientowi przez Sprzedawcę.

 

 1. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego (lub przez Biuro Obsługi Klienta w przypadku transportu niestandardowego) w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • 5.3.1. Przesyłka kurierska.
 • 5.3.2. Przesyłka paletowa.
 • 5.3.3. Odbiór osobisty (z wyłączeniem materiałów na paletach i bębnach) dostępny w wybranej przez Klienta Hurtowni należącej do Sprzedawcy w godzinach otwarcia hurtowni. Wydanie towaru nastąpi po podaniu przez  osobę odbierającą Produkty numeru zamówienia i nazwy Klienta (każdy ma prawo odebrać paczkę po złożeniu podpisu oraz podaniu swojego imienia i nazwiska).

5.4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu (lub przez Biuro Obsługi Klienta w przypadku transportu niestandardowego)   w opisie Produktu informuje Klienta o szacowanej liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktów. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • 5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności szybkim przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • 5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta rozliczenia z odroczonym terminem płatności  - od dnia zawarcia umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5.5. Z chwilą odbioru przez Klienta (podpisanie dokumentu odbioru lub WZ) Produktów będących przedmiotem Zamówienia)  przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

5.6. Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Produktu przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.

5.7. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

5.8. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Produkty w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

5.9. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Produktów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o gotowości Produktu do odbioru w jednej z Hurtowni należących do  Sprzedawcy, Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami przechowania Produktów, a po 7 dniach ma prawo wystawić Klientowi fakturę za nieodebrane Produkty.  W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione i nieodebrane Produkty.

 

 1. Reklamacja produktu

6.1. W wypadku Produktów objętych gwarancją, Sprzedawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją Producenta. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną  są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Reklamacje.

6.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:

 • 6.4.1. pisemnie na adres: Enexon Sp. z o.o., ul. Jana Czochralskiego 11, 61-248 Poznań;
 • 6.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6.6. Produkt zakupiony za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlega zwrotowi, chyba, że Sprzedawca wyrazi na to wyraźną zgodę.

 

 1. Odstąpienie o umowy

7.1. Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość po dniu 31 grudnia 2020r. bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • 7.1.1. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy,
 • 7.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

7.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • 7.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • 7.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: W.EG Polska Sp. z o.o., ul. Składowa 4, 62-023 Koninko, z dopiskiem „ZWROT TOWARU”;

7.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

 • 7.8.1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 7.8.2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • 7.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy Regulamin oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

8.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.3. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich i  utraconych korzyści.

8.4. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Klientowi/Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy/Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.

8.5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

8.6. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

8.7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu, przy czym nie znajdują one zastosowania do zamówień złożonych przed opublikowaniem zmiany. 

8.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 123)

 

 

Kliknij w link, aby pobrać Regulamin.